Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

M. Engin DENİZ-  Zahide YORGANCI - Zümra ÖZYE ŞİL

ÖZET : Bu çal LM ma 9-14 ya M grubu ö ! renme güçlü ! ü görülen ö ! rencilerin kayg L ve depresyon düzeylerinin baz L de ! i M kenler aç L s L ndan incelenmesi ve kayg L ile depresyon düzeyleri aras L ndaki ili M kinin saptanmas L amac L yla yap L lm LM t L r. Ara M t L rman L n çal LM ma grubunu Konya merkez ilkö ! retim okullar L n L n özel alt s L n L flar L nda bulunan, 34 k L z ve 55 erkek toplam 89 ö ! renme güçlü ! ü görülen ö ! renciden olu M maktad L r. Ara M t L rmada çocuk ve aileleri hakk L nda bilgi edinmek için “Bilgi Formu”, çocuklar L n kayg L düzeylerinin belirlenmesinde “Çocuklar  çin Durumluk-Sürekli Kayg L Envanteri” ve çocuklar L n depresyon düzeylerini de ! erlendirmek amac L yla “Çocuklar için Depresyon Ölçe ! i” kullan L lm LM t L r. Ara M t L rma bulgular L na göre; ö ! renme güçlü ! ü görülen çocuklar L n sürekli kayg L ve depresyon puan ortalamalar L nda cinsiyet, ya M , karde M say L s L , okul öncesi e ! itim alma durumu ve ailenin gelir düzeyi de ! i M kenleri aç L s L ndan anlaml L farkl L l L klar saptanm LM t L r.

GİRİŞ , Özel e ! itim alan L nda yeni bir grup yeni bir kavram olan “Ö ! renme Güçlü ! ü” son y L llarda çok ilgi gösterilen bir kavram haline gelmi M tir (K L rcaali-  ftar, 1992). Zihinsel yetersizlikten kaynaklanmayan ö ! renme güçlükleri ile ilgili çal LM malar oldukça yenidir. En yayg L n bilinen ad L yla “learning disabilities” normal zekâya sahip fakat okul ba M ar L s L zl L!L olan çocuklar L n ebeveynleri taraf L ndan 1960’l L y L llarda gündeme getirilmi M ve di ! er yetersizlik durumlar L için var olan e ! itim yasas L nda zamanla yerini alm LM t L r ( T enel, 1998). Konunun ö ! renme süreçlerindeki karma ML k yap L s L problemin tan L mlanmas L ndan, problemin çözüme kavu M mas L na kadar çe M itli zorluklar yaratmaktad L r (Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). Ayr L ca zekâ bölümü puan L ya da görme keskinli ! i düzeyi gibi say L sal sembollerin kullan L lmamas L ve bu kategoriye giren çocuklar L n çok farkl L özellikte olmas L ya M anan zorluklar L artt L rmaktad L r (Özyürek, 2003).

Günümüzde say L s L z terim ve tan L ma sahip olan ö ! renme güçlü ! ünün DSM IV’deki (Diagnostic and Statistical anual of Mental Disorders) tan L m L M öyledir: “Çocu ! un bireysel ve standart test uygulamas L sonucunda saptanan okuma, matematik veya yaz L l L anlat L m L , ya ML , okuma durumu ve zekâ düzeyinden beklenen oranla oldukça dü M üktür. Çocu ! un ö ! renme problemleri akademik ba M ar L s L n L veya okuma, matematik ya da yazma becerisi gerektiren günlük etkinliklerini olumsuz olarak etkilemektedir (Özsoy, Özyürek, ve Eripek, 1998). ABD’de 1968 y L l L nda National Advisory Committee on Handicapped Children taraf L ndan önerilen ve 1975 y L l L nda özel e ! itim yasas L nda (p.l. 94–142) yer alan ö ! renme güçlükleri tan L m L ise M öyledir: “Belirgin ö ! renme güçlüklerine sahip çocuklar terimi sözel ya da yaz L l L dili anlama ya da kullanmayla ilgili temel psikolojik süreçlerin bir yada birkaç L nda bozukluklar olan; ve bu bozukluklara ba ! l L olarak dinleme, konu M ma, okuma, yazma yada matematiksel i M lem yapma yeteneklerinde aksamalar görülen çocuklar anlam L na gelmektedir.” (Özyürek, 2003). Türkiye’de en son 2551 say L l L tebli ! ler dergisinde yer alm LM ve M u M ekilde tan L mlanm LM t L r: “Yaz L l L ve sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinden birinde ya da birkaç L nda ortaya ç L kan ve dinleme, konu M ma, okuma, yazma, heceleme, dikkati yo ! unla M t L rma ya da matematiksel i M lemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin e ! itim performans L n L n ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesidir.” (Tebli ! ler Dergisi, 2003).

Hotline
0507 741 94 90