Serabral Palsi : 61 Olgunun Değerlendirilmesi

Alev Güven • Gülhis Deda • Uğur Karagöl  • Serap Uysal

Bu çalışmada, 61 Serebral Palsili (SP) olgu retrospek- tlf olarak değerlendirilmiştir. Olguların 47si (%77) term, 17si (%23) pretermdir. Perinatal asfiksi 16 (%26) olguda saptanmıştır. SP tipi 48(%78,7) olguda spastik tip SP dir. SP li 61 olgudan 12 (%19,7) sinde konvülsi- yon, 23 (%37,7) ünde mental reterdasyon, 17 (%27,8) sinde mikrosefal i, 10 (%16,4) unda strabismus, ve 3 (%5) ünde işitme kaybı saptanmıştır. BBT veya MRG ile 46 olgudan 36 sında patoloji saptanmıştır. Bu çalışmada, term olgularda SP nin fazla olduğu gö-rülmüştür. SP nin büyük bir bölümü önlenebilir nedenlerle oluşmakta olup gerekli önlemlerin alınmasıyla SP li olgularda azalma sağlanabilir.

Serebral Palsi(S.P), prenatal ve perinatal dönemde- ki olayların gelişmekte olan beyin dokusunu etkileme- si ile ortaya çıkan nonprogresif hareket ve postür ile karekterize bir tablodur. SP'ye neden olan olaylar pre- natal, perinatal ve postnatal dönemde oluşabilir. SP li çocuklarda hareket ve postür bozukluğuna eşlik eden çeşitli bulgular olabilir. Bunlar mental retardasyon, nöbetler, konuşma ve öğrenme güçlüğü, işitme ile ilgi- li sorunlar, göz bulguları (strabismus, optik atrofi, nis- tagmus gibi) ve diş defektleridir (1,2).

SP klinik olarak şu şekilde sınıflandırıIır.(2)

  • Spastik SP
  • Kuadriplejik spastik SP.
  • Hemiplejik spastik SP.
  • Diplejik spastik SP.
  • Monoplejik spastik SP.
  • Ekstrapiramidal SP.
  • Hipotonik SP.
  • Miks tip SP

SP prevalansı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 1983-1985 yılları arasında Kuzey Kaliforniya'da yapı- lan bir çalışmada prevalans 1000 de 1,23 olarak veril- miştir (3). Bu grubtaki çocukların %53 ü 2500 gram ve daha düşük doğum ağırlığına sahiptirler. Yeni doğan ünitelerinin kurulması ve buna bağlı olarak düşük do- ğum ağırlıklı bebeklerde mortalitenin azalması sonu- cunda SP olgularında artma olmuştur (4). Liverpool'da yapılan bir prevalans çalışmasında ise SP 1966-1977 yılları arasında 1000 canlı doğumda 1,18-1,97 arasın- da, ortalama 1000 canlı doğumda 1,51 olarak bulun- muştur (5). Türkiye'de SP prevalansı ile ilgili yapılmış bir çalışma yoktur. Ülkemizde SP prevalansı bilinme- mektedir.

Bu çalışmada 61 SP'li olgu retrospektif olarak de ğerlendirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Nörolojisi polikliniğinde 61 SP'li olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olgularda SP'ye neden olabilecek prenatal, natal, ve postnatal nedenler araştırılmış ve nörolojik muayeneleri yapılmıştır. Klinik olarak olgular sınıflandırılmıştır. Olgulardan 46'sına BBT veya MRG yapılmıştır.

Diğer olgulara maddi nedenlerden dolayı görün- tüleme yapılamamıştır. Yirmidört olguda idrar ve kan aminoasitleri çalışılmıştır. İntrauterin enfeksiyon düşü- nülen olguların TORCH yönünden tetkikleri yapılmıştır. Nöbeti olan olgularda EEG çekilmiş ve tedavi başlanmıştır. Olgular Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bilim dalı tarafından muayene edilmiş ve ev egzersizleri verilmişltir. Hastaların mental yönden değerlendirmeleri yapılmış ancak sayısal zeka birimi değerlendir- me sonucu elde edilememiştir. Bu nedenle hastalar mental yönden geri veya normal olarak sınıflandırılmıştır.

Hotline
0507 741 94 90